Dịch vụ làm báo cáo tài chính cam kết trách nhiệm - ketoanvina.vn

Thứ bảy - 06/06/2020 18:41

 

Báo cáo tài chính rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp. Nếu chưa hoàn thiện báo cáo tài chính, sổ sách kế toán thì việc thanh tra thuế, quyết toán thuế sẽ gặp nhiều phiền phức cho doanh nghiệp. Để đảm bảo báo cáo tài chính và sổ sách kế toán luôn chính xác, bạn có thể sử dụng dịch vụ làm báo cáo tài chính của ketoanvina.net.


Báo cáo tài chính là gì?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 3, Luật Kế toán số 88/2015/QH13, báo cáo tài chính là hệ thống thông tin kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán, được trình bày theo mẫu quy định tại các chuẩn mực. .

 

Nói cách khác, báo cáo tài chính giúp cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và các luồng tiền của một doanh nghiệp. Theo quy định của pháp luật, tất cả các doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực kinh tế đều phải lập và trình bày báo cáo tài chính năm. Đối với công ty (tổng công ty) có đơn vị trực thuộc, ngoài BCTC năm, BCTC hợp nhất (hợp nhất) cuối kỳ kế toán năm, căn cứ vào BCTC của các đơn vị trực thuộc.

 

Ngoài ra, doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán ngoài việc lập báo cáo tài chính năm còn phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ (báo cáo quý - trừ quý IV).


Mục đích và vai trò của báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính đóng vai trò quan trọng, phản ánh tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.


Mục đích của báo cáo tài chính

Điều 97, Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định về mục đích của báo cáo tài chính như sau:

-Cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ doanh nghiệp, cơ quan nhà nước và nhu cầu cung cấp thông tin của người dùng tin. 

-Báo cáo tài chính cung cấp thông tin về: Tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu, doanh thu, thu nhập và chi phí kinh doanh khác; lãi lỗ và phân phối kết quả kinh doanh; thuế và các khoản phải nộp nhà nước; các tài sản khác liên quan đến đơn vị; dòng tiền vào và ra như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

 

Ngoài ra, trong “Bản thuyết minh báo cáo tài chính” doanh nghiệp phải giải trình các khoản mục đã phản ánh trên báo cáo tài chính hợp nhất, các chính sách áp dụng để ghi nhận các nghiệp vụ phát sinh: Chế độ kế toán áp dụng; hình thức kế toán; nguyên tắc ghi nhận; phương pháp tính giá và hạch toán hàng tồn kho; Phương pháp khấu hao tài sản cố định…


Vai trò của báo cáo tài chính

-Đưa ra các chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết để nhận biết và kiểm tra toàn diện tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

-Cung cấp số liệu, tài liệu cần thiết cho việc phân tích hoạt động kinh tế, tài chính nhằm nhận diện, đánh giá tình hình kinh doanh, tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp.

-Căn cứ vào các số liệu thể hiện trên BCTC để phân tích và phát hiện các tiềm năng kinh tế, dự đoán tình hình và xu hướng hoạt động của doanh nghiệp để đưa ra các quyết định đúng đắn và hiệu quả.

-Cung cấp số liệu để lập kế hoạch kinh doanh và đầu tư phù hợp.

 

Thông tin thể hiện trên báo cáo tài chính không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành của các nhà quản lý doanh nghiệp mà còn đáp ứng thông tin của nhiều đối tượng khác. Đặc biệt:

-Đối với chủ doanh nghiệp, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin để doanh nghiệp phân tích, đánh giá hiện trạng, tiềm lực tài chính, khả năng thanh toán, tình hình và kết quả. việc kinh doanh; từ đó hoạch định chính sách quản lý, sử dụng tài sản và huy động vốn, dòng tiền hợp lý.

-Đối với nhà đầu tư, chủ nợ, ngân hàng: Thông tin trên BCTC giúp đánh giá hoạt động tài chính kinh doanh hiện tại và tiềm năng, khả năng sinh lời, khả năng thanh toán và đánh giá rủi ro để ra quyết định.

-Đối với người lao động: Thông tin trên BCTC giúp người lao động nắm được tình hình hoạt động, khả năng tiếp tục duy trì và phát triển trong tương lai, cũng như khả năng chi trả tiền lương của doanh nghiệp để ra quyết định sử dụng lao động. nhân công. làm phù hợp.

-Đối với cơ quan quản lý nhà nước: Thông tin về BCTC để thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật, từ đó đưa ra các quyết định quản lý phù hợp.


Thời hạn nộp báo cáo tài chính

Doanh nghiệp nhà nước

-Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý: 20 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: Chậm nhất 45 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, tổng công ty nhà nước sẽ nộp báo cáo tài chính cho công ty mẹ theo thời hạn quy định của công ty mẹ.

-Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước: Chậm nhất là 90 ngày. Các đơn vị kế toán trực thuộc sẽ nộp báo cáo tài chính cho công ty mẹ đúng hạn.


Doanh nghiệp khác

-Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh phải nộp báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các đơn vị kế toán khác chậm nhất là 90 ngày.

-Đơn vị kế toán trực thuộc nộp báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên đúng thời hạn quy định.


Các chứng từ cần thiết trong báo cáo tài chính

-Bộ tờ khai quyết toán thuế: Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

-Bộ báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, bảng cân đối kế toán.

-Phụ lục kèm theo: Thuyết minh báo cáo tài chính, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước.
​​​​​​


Nhiệm vụ của dịch vụ làm báo cáo tài chính tại ketoanvina.net 

-Thu thập hóa đơn chứng từ, sổ sách của doanh nghiệp;

-Thu thập các thông báo về chế độ kế toán áp dụng, hình thức và phương pháp trích khấu hao TSCĐ;

-Khảo sát hiện trạng và quy trình hoạt động của doanh nghiệp;

-Rà soát chứng từ, sổ sách kế toán, phân loại, sắp xếp chứng từ;

-Loại bỏ, điều chỉnh, sửa chứng từ không phù hợp;

-Lập bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ chuyển;

-Kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…

-Tính và lập bảng khấu hao TSCĐ;

-Hạch toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp;

-Tổng hợp và luân chuyển thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính;

-Trao đổi với doanh nghiệp các nội dung, nghiệp vụ liên quan đến kết quả thực hiện;

-In báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định;

-Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan trong quá trình tổng hợp thông tin để lập báo cáo tài chính…


Lợi ích khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính

Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

Đối với những doanh nghiệp có quy mô nhỏ, số lượng giao dịch kinh tế ít thì việc thuê dịch vụ làm báo cáo tài chính sẽ rẻ hơn rất nhiều so với thuê kế toán cứng làm báo cáo tài chính. Cụ thể bảng giá dịch vụ lập báo cáo tài chính của ketoanvina.net được đề cập dưới đây.


Tăng tính chính xác và độ tin cậy của báo cáo tài chính 

Đội ngũ dịch vụ kế toán tại ketoanvina.net đều là những kế toán trưởng, chuyên gia tài chính rất giỏi, họ có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán nên khi lập báo cáo tài chính cho doanh nghiệp, báo cáo rất chắc chắn. Chắc chắn. Báo cáo tài chính của doanh nghiệp bạn sẽ có độ chính xác và độ tin cậy cao, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam.


Bảng giá dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm

Tùy thuộc vào số lượng hóa đơn chứng từ, doanh số và loại hình kinh doanh của các doanh nghiệp, ketoanvina.net sẽ đưa mức phí làm báo cáo tài chính cuối năm hợp lý nhất. 

Dưới đây là bảng giá làm báo cáo tài chính cho các doanh nghiệp tham khảo tại ketoanvina.net.
 

Số lượng hóa đơn/tháng

Thương mại

Sản xuất

Xây dựng/Nhà hàng, ăn uống

Không có hóa đơn

1.000.000

1.500.000

2.500.000

Từ 1-10 hóa đơn

1.200.000

2.000.000

3.000.000

Từ 11 đến 20 hóa đơn

2.000.000

3.000.000

4.000.000

Từ 21 đến 30 hóa đơn

2.500.000

3.500.000

4.500.000

Từ 31 đến 50 hóa đơn

3.500.000

4.500.000

5.500.000

Từ 50 hóa đơn trở lên

Thỏa thuận

Thỏa thuận

Thỏa thuận


Một vài câu hỏi liên quan 

Thời hạn nộp báo cáo tài chính?

Báo cáo tài chính của năm trước phải được nộp chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Cụ thể, thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2020 chậm nhất là ngày 31/3/2022.


Phí dịch vụ báo cáo tài chính của ketoanvina.net là bao nhiêu?

Phí dịch vụ báo cáo tài chính của ketoanvina.net được phân theo nhóm ngành và số lượng hóa đơn chứng từ phát sinh. Doanh nghiệp có thể xem chi tiết tại: Bảng phí dịch vụ báo cáo tài chính


Báo cáo tài chính là gì?

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 200 bao gồm: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Bộ báo cáo tài chính theo Thông tư 133 bao gồm: báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán.


Doanh nghiệp cần cung cấp những gì khi sử dụng dịch vụ báo cáo tài chính?

Khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của ketoanvina.net, doanh nghiệp chỉ cần cung cấp:

-Hóa đơn bán hàng phát sinh trong năm.

-Sao kê tài khoản ngân hàng của công ty.

-Bảng lương nhân viên các tháng trong năm có họ tên nhân viên, số CMND/CCCD của từng nhân viên.

-Chứng từ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (nếu có).

-Số dư các tài khoản kế toán của năm liền trước năm báo cáo (nếu công ty thành lập trước đó).

-Mật khẩu đăng nhập trang khai thuế điện tử của doanh nghiệp.


Chậm nộp báo cáo tài chính bị phạt như thế nào?

Tùy theo mức độ vi phạm, doanh nghiệp có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chậm nộp hoặc chậm công khai báo cáo tài chính dưới 3 tháng; 10.000.000đ - 20.000.000đ nếu chậm nộp từ 3 tháng trở lên.


Lời kết

Trên đây là một số thông tin cơ bản về dịch vụ làm báo cáo tài chính. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn đọc những kiến thức hữu ích, trả lời được câu hỏi: Báo cáo tài chính là gì và các vấn đề liên quan đến báo cáo tài chính

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VINA

MST: 0317519997

Địa chỉ: Tầng 2, số 81 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

Hotline: 0788 555 247  –  0786 555 247

Email: info@ketoanvina.net

Website: ketoanvina.net

Nguồn tin: trungtamchinhtrihoangmai.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây