KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH NĂM 2020

Thứ năm - 20/02/2020 17:03
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, ĐT-BD lý luận chính trị năm 2019
Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo, ĐT-BD lý luận chính trị năm 2019
      THỊ ỦY HOÀNG MAI                                                                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
TRUNG TÂM  CHÍNH TRỊ                            
                     *                                                                                    Hoàng Mai, ngày 06 tháng 01 năm 2020
         Số 28 - KH/TTCT
     

KẾ HOẠCH

  thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020

-----
  
       Thực hiện Hướng dẫn số 63-HD/BTGTU, ngày 25 tháng 12 năm 2019, Kế hoạch số 106- KH/BTGTU, ngày 14 tháng 01 năm 2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác lý luận chính trị năm 2020; Trung tâm chính trị thị xã Hoàng Mai xây dựng Kế hoạch công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2020, như sau:
         I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
         1. Mục đích
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác lý luận chính trị trong tình hình mới, giúp cán bộ, đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, năng lực nghiệp vụ chuyên môn; bảo vệ vững chức nền tảng tư tưởng và thành quả cách mạng của Đảng; vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết, chủ trương của Đảng đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương đơn vị; đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
         2. Yêu cầu
       Đảm bảo nội dung chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về công tác giáo dục lý luận chính trị, theo hướng đổi mới, hiệu quả, sát với điều kiện thực tế của thị xã.

         II - NỘI DUNG
       1. Tổ chức nghiên cứu học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, thông tin lý luận và thực tiễn mới, giáo dục lý luận qua các ngày kỷ niệm lễ lớn.
        Phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức các lớp nghiên cứu và học tập Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương Đảng và Đảng bộ các cấp.
        Tổ chức các lớp quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ II.
       Chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị, hội thảo góp ý về các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp gắn với việc thông tin, định hướng thông tin những vấn đề về chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng ở thị xã và các địa phương, đơn vị.
       Tăng cường hoạt động giáo dục, tuyên truyền lý luận chính trị gắn với các ngày lễ lớn trong năm, theo định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
        2. Công tác giáo dục Lý luận chính trị
        2.1 Thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên.
        Nghiêm túc thực hiện việc giảng dạy các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, chủ động bổ sung cập nhất kiến thức mới Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhất là Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các Nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII.
       Mở 02 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan; mở các lớp bồi dưỡng tập huấn và chuyên đề riêng theo yêu cầu cấp ủy; thực hiện nghiêm công tác chiêu sinh, quản lý học viên, tổ chức học tập, nghiên cứu thực tế, đánh giá kết quả học tập, cấp giấy chứng nhận cho học viên.
       Phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức 01 lớp chuyên đề, bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho giáo viên các trường phổ thông trên địa bàn thị xã.
       2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, giảng viên kiêm chức, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn
      Chủ động xây dựng kế hoạch thăm lớp, dự giờ, trao đổi kinh nghiệm đối với giảng viên, giảng viên kiêm chức của Trung tâm chính trị thị xã. Phấn đấu, trong năm mỗi giảng viên, giảng viên kiêm chức được tổ chức ít nhất một lượt dự giờ. 100% giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã; 50% giảng viên kiêm chức có sáng kiến kinh nghiệm trong công tác quản lý, giảng dạy.
       Chú trọng công tác phối hợp với các phường, xã trong công tác chọn, cử, quản lý học viên tham dự các lớp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Quan tâm tới hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học với cán bộ, giảng viên của Trung tâm để vận dụng, phục vụ tốt hơn trong công tác giảng dạy.
       Quan tâm nâng cao chế độ thù lao, đãi ngộ cho cán bộ, giảng viên, giảng viên kiêm chức, báo cáo viên theo quy định tài chính hiện hành.
        2.3. Tăng cường công tác kiểm tra giáo dục lý luận chính trị
       Phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý luận chính trị đối với các địa phương, đơn vị.
       Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra việc thực hiện công tác giáo dục lý luận chính trị; công tác triển khai học tập nghị quyết của Đảng; việc thực hiện nền nếp bồi dưỡng lý luận chính trị; cập nhật kiến thức mới cho cán bộ, đảng viên khối cơ quan; công tác giảng dạy, học tập và chất lượng giảng dạy các chương trình lý luận chính trị; phương thức thi, đánh giá kết quả học tập; công tác quản lý học viên…
       3. Phối hợp các ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận về chuyên môn, nghiệp vụ và công tác giáo dục lý luận chính trị theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với tình hình thực tế của thị xã
        Mở 48 lớp, trong đó, hệ đào tạo mở 02 lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính 141 học viên, mở 01 lớp Sơ cấp lý luận chính trị 40 học viên; hệ bồi dưỡng mở 39 lớp bao gồm khối Đảng 30 lớp 3342 học viên, khối chính quyền 09 lớp 760 học viên, khối đoàn thể 06 lớp 447 học viên (có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về chi tiết các lớp kèm theo).
 
        III - NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM
        1. Tiếp tục thực hiện tốt các quy định các của cấp trên về công tác giáo dục lý luận chính trị; Kết luận số 66-KL/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về tổng kêt việc thực hiện Quyết định 185- QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 08 tháng 11 năm 2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện.
      2. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2020. Trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm túc chương trình giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Xây dựng kế hoạch cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên đối tượng 5, thuộc khối các cơ quan cấp thị xã.
       3. Thực hiện tốt Kết luận số 66-KL/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 8/11/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm chính trị cấp huyện. Ban hành, sửa đổi, bổ sung  quy chế hoạt động của Trung tâm; quy chế hoạt động giảng dạy của giảng viên kiêm chức; quy chế phối hợp mở lớp...
      4. Tham mưu kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức. Xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn; thao giảng, dự giờ, góp ý tiết giảng;  thẩm định giáo án, cung cấp tài liệu…bố trí giảng viên, báo cáo viên có đủ phẩm chất, năng lực để giảng dạy các lớp; khuyến khích phương pháp dạy học tích cực, hướng tập trung vào người học; tăng cường hoạt động ngoại khóa, nghiên cứu thực tiễn.
      5. Đảm bảo đầy đủ, kịp thời chế độ tài chính, tài liệu, giáo trình học tập và các điều kiện vật chất cần thiết khác phục vụ công tác mở lớp.
        6. Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và đảng ủy, chi ủy cơ sở xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị. Trong năm, dành thời gian hợp lý để tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để điều chỉnh chương trình, nội dung, phương pháp tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị sát với tình hình thực tế của các cơ sở.
         7. Chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu bổ sung kinh phí để mua sắm thêm các thiết bị phục vụ cho việc giảng dạy và học tập tại các phòng học, hội trường; trồng hoa, cây bóng mát, cây cảnh tại khuôn viên Trung tâm, hướng tới xây dựng Trung tâm thành đơn vị văn hóa, uy tín trong công tác giáo dục lý luận chính trị, từng bước xây dựng trung tâm đạt chuẩn theo quy định.

        IV - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
       1. Trung tâm chính trị thị xã chủ trì, phối hợp Ban Tuyên Tuyên giáo Thị ủy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã và các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các phòng, ban, ngành liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch, đảm bảo nội dung, thời gian và yêu cầu đề ra.
       2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các đảng ủy, chi bộ cơ sở phối hợp, thường xuyên trao đổi thông tin để thực tốt các nội dung trong kế hoạch, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.
                                                                                                                                
Nơi nhận:                                                                                                                              GIÁM ĐỐC
- Phòng LLCT &LSĐ BTG Tỉnh ủy (b/c),
- Ban Thường vụ Thị ủy (b/c),                                                                                                   (đã ký)
- Ban Tuyên giáo Thị ủy (p/h),
- Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã (p/h),
- Đảng ủy, chi bộ cơ sở (t/h),
- Lưu Trung tâm chính trị.                                                                                                 Nguyễn Anh Văn
 

Tác giả bài viết: Trung tâm chính trị thị xã Hoàng Mai

Nguồn tin: TRUNG TÂM BDCT HOÀNG MAI

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây